Home / Blòg / 10 bon fason ou ka fè lajan ak yon Blòg (websit) (Dezyèm pati)

10 bon fason ou ka fè lajan ak yon Blòg (websit) (Dezyèm pati)

Nan premye pati a nou te bay konsèy ak 5 fason ou te ka kòmanse fè lajan ak yon blòg oubyen yon websit. Ansuit nou te bay lis non pwofesyonèl ke ou ka kontakte pou yon websit serye. Si ou potko li premye pati a ou ka klike la pou ou li li.

Nou ap kontinye ak rès atik la san ekri anpil paske mwen si ke tout moun gentan pare pou voye lyen blòg bay zanmi ak fanmi yo pou kòmanse fè ti kòb pòch.

6) kreye yon websit oubyen yon blòg kote ou egzije moun manb pou gen aksè ak yon seri de kontni oubyen privilèj. (Member restricted content)

Mwayen sa a bèl anpil. Gen anpil blòg ki itilize li. Kijan li fonksyone? Ou kòmanse ap poste atik sou blòg la. Lè atik yo enpòtan epi moun fin kouvri ou. Kounye a gen atik ki enpòtan ou mete restriksyon sou yo, yon fason se moun ki manb sèlman ki ka li atik sa yo. Pou yon moun manb li sipoze peye. Lap peye chak mwa pou sa pandan ke ou vin gen anpil manb kap peye ou chak mwa pou kontni ou yo ou pa gen dwa poste ak vann piblisite sou espas VIP yo. Wap ofri yo lòt avantaj toujou ki se sèvis VIP. Reponn kesyon moun sa yo rapid. Ede yo lè yo gen pwoblèm paske yo peye pou sa. Aprè sa moun ki pa manb yo ap gen aksè ak atik ki lib yo, yo pap gen aksè ak sa ki enpòtan (? kidonk yo pa enpòtan?) yo. Lè yo poze ou kesyon wap egzije fòk moun nan se yon VIP pou ou reponn. Menm Si ou Ayiti ou ka kreye yon blòg konsa.

7) Vann pwodui pa w sou li. (E-commerce)
Se pa sèlman moun ou ka pwomote ak mete piblisite sou blòg ou a ou ka vann pwodui ou sou li tou. Yon ti makèt anliy kote ou poste tout pwodwi ou yo epi moun ap vin achte. Wap kòmanse ekri atik sou websit la epi lè ou kòmanse gen moun ou poste pwodui pou vann sou sit la. Konsa wap pwomote pwodui ou poukont ou gras ak atik ou yo. Yon lòt bagay ki pi bèl nan fè mache anliy lan ou ka fè yon mache san ou pa gen yon dola sou kanè ou, ou ka pratike sa yo rele “Drop shipping” nan epi ou agrandi biznis la jouk ou vin monte yon gwo mache. Kijan drop shipping nan fonksyone?
Ou ka al sou ebay ak amazon chèche pwodui ou vle vann nan fè konparezon pri yo ansuit pran sa ki pi ba pri yo pran foto yo ak deskripsyon yo ak pri yo mete yo sou mache/makèt pa w la ou kreye a. Atansyon fòk ou toujou verifye si pwodui sa yo pa vann sou ou chak inèdtan yon fason pou ou pa nan kouri. Si pwodui a vann 10$ ou menm mete li 12$ sou makèt/mache pa ou a. Imedyatman yon moun pase yon kòmand sou makèt ou a. Pran adrès moun nan rantre a epi ale sou eBay achte pwodui a epi voye l nan adrès moun nan. Lap jwenn pwodui li ou menm wap fè 2$ . Li mande anpil teknik. Men fòk ou ap veye epi ap chèche anpil pou ou ka jwenn bon pwodui ki a ba pri. Imajine ou chita devan òdinatè ou oubyen telefòn ou san ou pa janm sòti moun ap achte machandiz nan men ou san ou pa posede li epi wap fè benefis? Nan yon jounen si ou vann 10 pwodui ou fè 20$ ki gentan yon ti kòb pandan ou pa tap fè anyen. Plis w’ap ekri atik plis moun ap vin sou blòg ou a plis yo ap wè machandiz ou plis wap fè kòb.

8) vann kou anliy (online course and webinar)
Ou ka chwazi vin yon “Coach” oubyen ou fè videyo kou pou vann. Yon egzanp Ou fò nan matematik anpil ou konnen gen anpil elèv ki prale konpoze nan egzamen leta ki pa twò anfòm ou fè yon seri videyo kou mete sou blòg ou a oubyen websit ou a pou yo vin aprann men ou egzije fòk moun sa yo peye pou yo gade kou sa yo. Se pa kou matematik sèlman ou ka bay se jis yon ide. Ou ka chwazi bay nenpòt kou epi sou nenpòt metye ou anrejistre enstitisyon an pou ou ka bay moun ki fin suiv kou yo yon papye valab. Ou ka chwazi tou bay kou yo gratis pou atire moun epi pou moun nan jwenn papye li oblije peye pou sa tankou jan ALISON fè li a. Ou ka chwazi fè fomasyon nan tan reyèl sa yo rele “webinar” la.

Kijan webinar la fonksyone? Ou mete yon Fòmilè sou websit la kote pou tout moun enskri ou afiche dat avèk lè webinar la ap demare, epi pou yo peye webinar la. ou pran imel moun sa yo jou webinar la ap kòmanse a ou voye lyen an ba yo ak enfòmasyon pou yo konekte pou yo ka suiv li. Aprè webinar la ou ba yo yon papye pou verifye ke yo te suiv yon fòmasyon nan men ou.

9)  Ofri sèvis ou ak moun ki vle angaje w. (Freelance)
Yon freelance se yon moun ki fin aprann yon Bagay li pa al angaje l ak okenn antrepriz pou travay atanplen. Li jis vann sèvis li ak tan li. Ou gen yon Bagay wap fè ou rele li li vin fè li epi li al fè wout li aprè. Li ka gen pwòp antrepriz li ou non. Mwen se yon freelance (r) mwen pa angaje m ak okenn antrepriz atanplen. Antrepriz la ka gen yon pwoblèm li rele m mwen vin ba li solisyon mwen epi mwen deplase. Li pa fasil pou yon freelance nan yon peyi kou ayiti men fòk ou gen anpil kouraj ak òf anplwa kap fèt devan je ou. Pafwa sa konn tante ou lè ou pase yon mwa 2 mwa jiska 3 mwa pyès moun pa janm rele ou, ou konn anvi al pran yon djòb atanplen. Men se konsa tou gen mwa 2 moun konn rele ou ki gentan evalye ak 5 mwa travay kay yon antrepriz atanplen. Si ou ap travay nan yon antrepriz atanplen lap difisil pou ou vin yon freelance paske ou pral mande fè plis sakrifis. Imajine ou ou fin fè yon travay pou yon kliyan ou pwomèt li mentnans epi pandan wap travay nan antrepriz atanplen an sistèm li tonbe? Ou pa ka leve kite travay moun yo pou ou al ranje li. E si antrepriz sistèm li tonbe a pa ka tann plis ke inèdtan? Ou ka kòmanse ekri atik sou yon blòg epi pwopoze sèvis ou pou moun ki vle epi yo ap peye ou pou fè li pou yo. Majorite manm Aprann Gratis se freelancer wap wè yo toupatou ap vann tèt yo.

10)  vann websit la oubyen blòg la.
Ou ka kòmanse bay websit la jarèt rale trafik sou li. Lè li fin byen pran ou deside vann li. Se yon mwayen enpòtan wi paske gen moun ki pa konn kijan pou li rale moun vin nan kominote li. Ou kreye yon kominote epi ou vann li ak tout sa ki ladan l. Gen anpil blòg ki vann deja menm paj Facebook moun vann kounye a. Gen moun ki pa konn kijan pou li jere yon sit tou ak anpil lòt bagay ankò men li ka ekri atik oubyen li ka gen machandiz pou vann li tou pwofite de kominote sit la genyen an li mande ou achte li. Pafwa ou ka pa rete tann moun vin mande ou achte ou ofri moun nan sit la. Fè l konnen enpòtans li ak ki kantite trafik ou genyen chak jou. Montre l si li gen yon websit tankou websit ou a men ki avantaj lap jwenn ak pwodui lap vann ou oubyen sa li ap ekri yo. Konsa wap fè vi ou ap vann websit.

Mwen ba ou 10 bon fason ou ka ranmase kòb ak yon blòg oubyen yon websit.

Pa bliye si ou vle jwenn atik yo nan imel ou kite imel ou nan fòm sa a. Ou ka telechaje aplikasyon nou an tou pou ou ka jwenn aksè pi rapid ak atik yo.

Si ou te bay imel ou pa Jwenn mesaj nou ki gen atik nou yo ale nan bwat spam ou oubyen pwomosyon si Google oubyen founisè ou a pa bloke yo. Si ou li li ou klike sou lyen atik yo wap tou jwenn notifikasyon pa imel chak fwa nou lage yon atik oubyen yon videyo.

Nou pral kreye yon paj espesyal pou chobiz “showcase” depi ou fin kreye blòg ou a vin mete li nan kòmantè atik la nou ap mete li nan paj Aprann Gratis la pou ede ou pwomote li. Pa bliye mete deskripsyon blòg la de kisa li pale ak non mèt li.

Bon lekti!

 

Certil Rémy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .