Home / Blòg / 10 bon fason ou ka fè lajan ak yon Blòg (websit)

10 bon fason ou ka fè lajan ak yon Blòg (websit)

Kesyon anpil moun toujou ap poze mwen avan yo ban mwen fè yon websit pou yo oubyen yon blòg, se kijan yo ka fe kòb avèk li. Anpil moun ki konn ekri chak fwa mwen di yo fè yon blòg w ap ka rantre ti kòb ak konesans ou genyen an yo toujou poze mwen menm kesyon an.

Jodi a mwen deside chita pran tan pou m prezante ou 10 bon fason ou ka fè kòb ak yon blòg (website) pandan ou fèmen nan chanm lakay ou ou pa janm soti epi lajan ap rantre sou kont bank ou.

Atansyon si ou se parese wap chèche kijan pou ou fè kòb san redi sou entènèt atik sa pa pou ou,  ou pa bezwen kontinye li li. W’ap fè kòve . Fè lajan ak website mande tan pasyans anpil travay di nan chèche trafik . Trafik la se ale retou moun kap vin li atik sou blòg la . Moun k’ap vin telechaje mizik sou websit la . Moun k’ap vin chèche sèvis sou li tou.

Chak grenn moun sa yo enpòtan plis ou gen moun se plis li fasil pou ou fè kòb . Si ou kòmanse epi ou wè ou pa janm ka fè kòb sa vle di ou manke travay . Pa janm eseye anbrase tout yon sèl kou . Tout moun ou wè ki rive nan lavi se yon moun ki chwazi yon branch epi li ale . Apre sa tout moun ou wè kap touche tout branch alafwa moun sa ap bwase lap toujou rete nan nivo bwase li pap janm manyen yon blòk . Eseye espesyalize ou nan yon branch wap vin ekrim pou di Certil ou te gen rezon .

Ann rete sou blòg la si ou di w ap ekri atik pou liv nan yon blòg . Si ou ta vle rantre nan politik chèche yon lòt kamarad mete avek li pou ou fè li pou ou. Sepa paske ou paka fè li non men se paske si li rete nan politik sèlman ou mèt si lap jwenn plis tan pou li fè rechèch pou li ekri sou politik pandan oumenm wap jwenn plis tan tou pou ou fè rechèch pou ekri atik liv yo.

Plis ou ap ekri atik pi dri se plis w ap jwenn trafik . Nan yon semèn ou ta sipoze ekri o mwen 3 atik. Pa nwi moun sou whatsapp pou yo pa bloke w chak grenn moun enpòtan. Yon “broadcast ” pa jou pa plis
Komanse chanje mach ou sou Facebook tou sa enpòtan . Vi prive w pa gade moun .
Gen moun ki ap swiv ou menm si sa w ap pataje yo bon yon move aparans sou Facebook oubyen WhatsApp ka fè ou pèdi moun sa yo.

Kreye yon paj pwofesyonèl pou blòg la se enpòtan . Chanje konfidansyalite ou an piblik retire li sou zanmi Sèlman yon fason lè ou poste yon Bagay pou tout moun ka wè li an plis pou yo ka pataje li.

Fè atansyon ak kòmantè ou ap fè anba pòs moun . Paske ou pral gen je sou ou. Nenpòt ti erè ka fè w pèdi konfyans yo. Li enpòtan pou ou konnen chak kilè pou ou pibliye sou Facebook pou ou ka kouvri plis moun li atik sa: Klike la 
Li enpòtan ankò pou ou konnen kijan pou ou poste sou Facebook pou ou kouvri anpil moun ak jwenn angajman li atik saa : Klike la   . Yon pwofil twitè (Twitter) enpòtan anpil li atik sa pou plis detay. Klike la
Li ap enpòtan tou pou ou konn ki aplikasyon ki ap ede ou ekri atik an kolaborasyon ak lòt kolèg ou li atik sa : Klike la
Li enpòtan tou pou ou ta konnen kijan pou ou kreye yon blòg ak pwòp men ou si ou pagen kòb pou peye pwofesyonèl . Al li 5 videyo sa yo k’ap montre ou kijan pou ou kreye yon blòg etap pa etap. Klike la

Si ou vle fè yon blòg oubyen yon websit pwofesyonèl serye ki gen nòm k’ ap atire moun ou ka kontakte mwen la Certil Remy oubyen si ou pa anvi kontakte m ou ka kontakte youn nan enjenyè sa yo. Sèlman klike sou non yo w’ap tou jwenn yo sou Facebook.  ( Jean Gérard Bousiquot  , Jerry Charles    , Holy-Elie Scaide    Ralph Alex Charlemagne ,  Castro Alhdo , Herold Joseph   ,  Val Wolff   , Wilky BREAU  , Acerneau Aurélus   Jean Bernard Jr Boursiquot ak anpil lòt ankò . si ou se yon programè pandan w ap li atik la mete non ou nan kòmantè n’ap verifye travay ou pou nou mete non ou pami lis la.  Pwofesyonèl mwen mete la yo se moun mwen fè konfyans sepa debitan. ()

Ou santi bagay la pa piti men se konsa lè kòb la ap vin jwenn ou li pap piti tou . Tout ti detay konte nan prensip bloge a (blogging) se sa ki fè mwen te vle ba ou konsèy avan mwen rantre nan etap yo . Etap yo ka nan men ou epi ou pa janm ka fè yon santim.

Ou ka chwazi bloge nan nenpòt lang ou vle sa ki pi enpòtan se chwazi yon piblik . Lè ou fin chwazi li kominote a pap konstwi yon sèl kou. Se kontni ou ap ekri yo k’ap rale yo. Pa di pèp la pa entèrese nan edikasyon se plezi ki entèrese yo. Si ou pa vle fè yon blòg pou distrè moun (entertainment) . Chèche yon mwayen pou ou vin fe yo anvi vin li sa w ap ekri yo. Pa poste enfòmasyon ou pa si osinon ou pa verifye. Pa bay manti pou moun vin sou blòg la pou santim apre pou yo pa janm tounen ankò. Bon mwen konnen sa ki entèrese ou se jwenn 10 etap yo ou fini ou enpasyan la . Ann vanse .

1 Direk ads
Chak fwa ou panse ak fè kòb ak yon blòg oubyen yon websit panse ak li se metòd ki pi fasil pafwa pi rantab tou yo rele li nan lang angle a advertising. Se metòd kote w vann espas ak biznis sou websit la (blòg) . Ou ka komanse ekri atik lè ou gen anpil trafik. an nou di ou gen 10 mil moun kap li atik ou chak jou sa ou wè se yon bèl trafik . Li gentan yon bèl mwayen pou ou vann espas ak biznis ,  kote ke ou prezante yo lis trafik ou a se yon bèl mwayen pou biznis saa achte yon espas pou li mete yon ti piblisite kote ke li ap peye ou chak mwa. Se pako fini sepa yon sèl biznis ou ka vann espas ak plis ke 10 biznis jiska 100 w’ap sèlman bezwen jere espas pou yo nan chak atik oubyen nan meni prensipal websit (blòg ) la.

2 affiliate marketing (Marketing affilié)
Affiliate marketing nan se lè ou rekòmande yon prodwi nan yon atik an nou pran egzanp . Si mwen ap ekri yon atik pou timoun ka pi byen devlope m’ap fin ekri atik la lè mwen fini mwen di mwen rekòmande pou ti moun ki vle devlope byen jwe dènye jwèt katkat game nan . Li ede timoun anpil epi mwen devlope tout pwen ki fè li enpòtan . San mwen pa deranje moun kap li atik la mwen fè yon piblisite kote mèt pwodui saa se peye li peyem pou sa paske websit mwen an gen trafik epi lektè mwen yo kwè nan mwen mwen pa janm ba yo manti. Se la serye w ak mòd wap viv sou rezo sosyal yo enpòtan antanke yon blogè. Tout ti detay konte . Siw se yon moun tout atik ou yo se manti pagen moun kap vin kwè nan rekòmandansyon ou an, yo pap pran li o serye. Nan ” affiliate marketing” nan yo konn peye ou sou komisyon tou . Ou ka gen yon otè kap soti yon liv si ou gen yon blòg (websit) ki popilè ak anpil trafik ou ka chwazi fè afilyasyon ak li pou ou rekòmande liv saa kote ke chak moun sou websit ou a ki achte liv sa ou gen yon komisyon . Komisyon yo konn rive jiska 20% sa depan de popilarite blòg (websit) ou a se ou kap takse moun sepa moun kap chwazi kòb yo vle ba ou. Mete respè nan sa w’ap fè a pou yo respekte ou. Pa rekòmande pwodui ki pa bon , ki pagen kalite pou ou pa pèdi kliyantèl ou nan sove degouden ou ka pèdi dola . Pa rekomande bagay ou pa itilize osinon eseye. Mwen menm ak Pwofesyonèl mwen te site pou ou yo ka ede ou kontrole kilè yon moun sou websit ou a achte yon pwodui ou rekòmande nan atik ou,  yon fason pou ou ka jere frod. Sepa tout moun w ap fè afilyasyon ki onèt. Ou ka voye 50 moun achte pwodui a epi mèt li di ou se 10 li vann si ou fè li san kontrole.

3 Google Adsense (CPM , CPC)
Google Adsense se yon meyè fason pou ou kòmanse si ou pako gen moun pou ou fè afilyasyon ak antrepriz pou ou vann espas. Kijan li fonksyone? Sepa Google Adsense sèlman ki genyen gen : taboula (taboola) , amazon ads, aoutbrain , Facebook pa Facebook la rele audience network ak anpil lòt ankò. Konpayi sa yo peye ou pa klik . Y’ap ba ou piblisite w ap mete sou website (blòg) la chak moun ki klike sou yo ou fè yon ti kòb sa yo rele CPC a (cost per click ) CPM (click per mile) . Klik yo varye selon peyi yo . Click ki nan peyi ki pi devlope koute plis kòb gen klik ki konn menm vo 7$ .
Klik ayiti malerezman se an santim li kontrole pafwa li konn rive a 1$ . Plis moun etazini , kanada , lafrans ak lòt gro peyi yo ap klike sou piblisite yo se plis ou fè kòb .
Atansyon. Pa pran plezi di moun klike sou piblisite yo se yon danje yo kontrole yo . Yon sèl moun paka entèrese nan yon piblisite plizyè fwa se yon frod y’ap retire kont ou a menm si ou te gentan fè 1000$ yo pap ba ou li plis ankò ou pap janm ka anrejistre sou Adsense oubyen lòt sèvis sa yo pou jis ou mouri paske yo gen idantitew . Nimewo kay ou , non ou adres ou , nimewo bank y’ap voye kòb la pou ou a . Pyès enfomasyon sa yo pap jan ka aplike ankò . Sèlman mete piblisite a pa klike epi pa ankouraje moun plede klike pou ou fè anpil kòb. Al li videyo sa pou ou konn kijan pou ou konekte blòg ou ak Adsense.

4 ekri atik espesyal pou moun ak antrepriz.
Ou ka chwazi apre blòg ou a fin pran elan , ak anpil trafik pou ou ekri atik sou moun pou w vann , oubyen chwazi vann yon ti antrepriz (startup) kap fèk monte pou li pran jarèt. Si ou gen yon blòg ki pale de finans ak ekonomi ki toujou pote bon konsèy . Osinon ou gen yon blòg ki toujou pote bon konsèy sante . Gen yon medsen ki fèk soti li vle vann tèt li . Ou pran kòb nan men li ou ekri yon atik sou li pale de konpetans li kijan li ka ede yon moun nan yon pwoblèm sante . Ou ka fè li pou nenpòt pwofesyonèl men atansyon se sa ki fè mwen te di ou tout ti detay konte . Ou paka gen yon blòg kap pale de teknoloji ou pral prezante yon medsen sou li . Sof ke ou ta vle fè yon lyen ant teknoloji ak medsin . Apre sa pagen moun kap pran sa w ap di a o serye si blòg la pat espesyalize li nan sante. Nan mitan konsèy w ap pote yo ou tou lage atik medsen an . Ou ka chwazi tou bay lòt blogè parèy ou jarèt pou kòb. Pandan w ap ekri atik sou yon domèn ou di si moun nan vle gen plis enfo pou li al li atik sa yo rele sa nan lang angle a “cross promotion” lè konsa ou voye lòt moun al sou blòg la san yo pa santi sa.

5 Review ( bay avi ou sou yon pwodui).
Se pati ki gen plis kòb nan blòg men li Mande fòk ou pwofesyonèl anpil ak anpil trafik. Kote ke ou ap ekri atik sou blòg ou a pou liv oubyen pou pwodui kosmetik (sepa sa yo sèlman) ou gen yon biznisman ki gen yon pwodui sou mache a epi li peye ou pou ou prezante pwodui a bay pwen fò epi enpotans pwodui a pale de li nan yon atik ki espesyal . Tankou yon pwodui kosmetik ki fèk soti si ou se fanm wap ekri atik sou blòg ou pou bote ki vin fè ou gen anpil fi kap vin pran konsey nan men ou , ou ka pran kòb nan men yon konpayi pwodui kosmetik epi ou fè yon prezantasyon pwodui sa a bay fi yo sou blòg la. Sepa fi sèlman ki ka fè sa mwen vle jis montre medam yo yo gen plas yo nan bloge a tou . Ou ka bloge pou vann tèt ou tou.

Ou vle mwen kontinye toujou? Ebyen se yon liv mwen tap ekri ? Al kòmanse travay kreye blòg , pandan m ap prepare lòt 5 fason yo pou ou nan yon lòt atik k ap soti byen rapid . Kenbe konsèy yo . Pa neglije pataje.
Kounye a w ap poze tèt ou kesyon ki metòd mwen aplike la pou mwen fè kòb sou blòg aprann gratis la epa vre?
Aprann gratis se yon blòg gratis nou pa aplike okenn metòd nou te gen ” Adsense”  nou retire li pou evite kreye divizyon paske sepa mwen sèlman ki poste atik sou blòg la . Nou pa gen okenn enterè aktyèlman enterè nou se lè ou pataje atik nou yo ak lè ou pataje pòs nou yo sou facebook , lè sa nou  edike plis moun se sa ki objektif nou .
Enterè pam se lè ou jwe jwèt mwen yo . Renmen paj Facebook mwen an poum edike plis moun . Enterè chak grenn programè ou wè mwen site nan atik saa se lè ou kontakte yonn nan nou pou nou kreye yon websit , blòg , yon aplikasyon pou ou.
Mèsi nap kwaze nan lòt 5 etap yo

Certil Rémy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .