Home / Uncategorized / 10 fason pou rann ou kredib sou entènèt

10 fason pou rann ou kredib sou entènèt

Rezo soyal se meyè sous aktyèl ki ka fè w kominike ak moun epi vann plis pwodui nan antrepriz ou lè w fèk lanse. Se pa menm lè ou fèk lanse sèlman ou te mèt te gen 100 ane depi ou te la rezo sosyal ka fè ou vann plis ak mas popilasyon ki konekte sou li chak jou. Men lè ou fèk parèt sou entènèt la gen bagay ki enpòtan ou dwe jere. Sa yo rele konfyans la. Lè yon moun wè yon pòs osinon yon atik ou pibliye se yon sèl kesyon li poze tèt li se: “kiyès ou ye?”

Kesyon sa a vle di anpil bagay li vle di èske m ka fè misye konfyans, èske m ka voye kòb mwen an bay misye l ap livre m machandiz la?

Kijan m ka fè yon moun ki fèk konnen m fè m konfyans ? Se kesyon anpil moun ap poze m toupatou kèlkeswa kote mwen ale pou yon entèvansyon. Tout ta vle imedyatman yo lanse yo nan biznis sou entènèt pou moun kwè nan yo. Men reflechi ak kantite atoufè sa yo ki deyò a ou bezwen yon moun fè w konfyans san w pa fè efò? Daprè ou kijan konfyans bati? Konfyans se tankou yon kay w ap bati fòk gen bonjan fondasyon sa vle di w ap poze wòch grenn pa grenn pou fè fondasyon an an suit w ap poze grenn blòk pou fin bati l. Chak wòch ak blòk sa yo se yon bon zèv w ap fè. Pou m byen di w se pa yon bagay w ap fè nan yon sèl jou. Yon egzanp ki senp pouki ou vin li atik sa? Paske ou fè m konfyans. Men yon lòt kesyon ankò pouki ou fè m konfyans? Paske jiska dat w ap li atik mwen m poko janm blofe w di w men atik mwen osinon videyo mwen ap pale de yon bagay lè w vini ladan l ou pa jwenn li. Sa vle di ou menm tou se travay pa w pou  asire kredibilite w sou entènèt pou kèlkeswa sa ou pataje pou tout moun di sa se entèl li p ap bay manti ban m pataje l oubyen verifye l, osinon ban m achte li se entèl l ap bon. Lè konsa w ap gen plis angajman nan pòs ou, w ap vann plis tou si w gen objè w ap vann sou nèt la.

Premye faktè ki enpòtan nan lavi yon antreprenè ki responsab alafwa fè pwomosyon (marketing) pou pwodui li se fokis. Fokis sèlman sou sa ki enpòtan sou sektè w ap evolye a. Fè lòt eksperyans enpòtan men si se ou ki responsab pwomosyon ak distribisyon pwodui a ou oblije fokis.

Ou dwe fokis sou yon sèl bagay ki se kèlkeswa sa ou gen pou fè sou entènèt la se pou l rann kredibilite ou pi djanm chak jou tankou:

1) Asire w ke pwofil ou sou rezo sosyal yo pale ak kliyan potansyèl ou yo.

Yon ti remak byen senp, kijan w t ap pran yon bòkò ki chak dimanch ap poste foto ke li sot legliz? Pyès moun pa t ap al lakay li se menm jan tou yon pastè k ap poste foto l ap sot nan peristil chak mwa.

Ou dwe enspire konfyans depi sou foto pwofil ou pase nan foto kouvèti ou, biyografi ou e pou rete nan chak grenn pòs wap fè. Sa yo vrèman enpòtan nan konfyans nenpòt grenn wòch ou mal plase fondasyon an ap kraze. Ou dwe kòmanse met seryozite depi nan sa yo. Mwen toujou di sa nan tout konferans m ap fè: sa w pataje, sa w “like” se sa w ye sou entènèt la. Paske y ap rete nan sant enterè ou lòt moun ki zanmi w ap wè yo kijan ou pral enspire yo konfyans?

Ou Dwe pase yon tan analize moun ki suiv ou yo pou wè sa yo manke nan sektè w ap evolye a e travay pou wè kijan ou ka itil yo ladan pou rache grenn wòch konfyans la lakay yo pou bati kay konfyans ou a. Rezo sosyal se yon miwa li ye, kèlkeswa sa ou fè sou li se reflè w. Konsekans la se antrepriz ou a ki pral peye l. Li pral peye l nan mank konfyans piblik ou a nan ou, ou pral vann mwens, mwens angajman.

2) Ou pa mèt tèt ou ankò ou se esklav kliyan ou yo (moun k ap suiv ou yo).
Pouki mwen di sa? Ou poko jwenn “feedback” yon pwòch ki di w li pa t panse sa pou ou deja? Sa vle di konpòtman ou genyen an se pa sa li t ap atann nan reyaksyon ou. Youn nan bagay pou ou pi pè se kòmante anba pòs moun san reflechi. Chak moun ki zanmi w ki wè pòs sa a se kòmantè pa w la l ap wè avan. Avan ou fè yon pòs ou yon kòmantè poze tèt ou kesyon ki enpak sa ka fè sou moun k ap suiv ou yo, kliyan potansyèl ou yo. Ou ka fè blag men veye w ak blag rasis, blag sou fanm, blag sou rich ak pòv, blag moun lavil ak andeyò ak anpil lòt ankò sa yo gen anpil danje ladan yo. Mwen te pale de yo nan yon videyo sou YouTube sou chanèl mwen an ou ka gade videyo a la pou plis detay sou blag sa yo.

3) Pale sa w konnen sa w poko si al fè rechèch avan w kontinye nan diskisyon an.
Pa etone si w kwaze avè m ou poze m yon kesyon osinon ou wè anba kòmantè  m ap di m pa konnen lè m fè eksperyans la m a vin di w. Se pi gwo pwen fò, an n di se yon gwo wòch nan pilye wòch konfyans yo. Lè yon moun poze w yon kesyon ou admèt avèk li ke ou poko fè eksperyans la ou pral fè rechèch sou sa lè ou jwenn yon bon detay w ap vin ede l, sa pèmèt moun kwè nan ou anpil, sa pwouve moun nan tout sa ou te konn pataje ak li yo se verite se paske ou te konnen epi asire w ke yo bon ki fè w te vin pataje yo ak li.

Evite pale pou moun wè paske w oblije enpoze prezans ou sou rezo sosyal yo. Pale pito pou yo konprann ou pou yo aprann de ou aprann bagay ke yo kwè ke ou se sèl moun ki ka rektifye l pou yo.

4) Kreye yon estrateji djanm pou rezo sosyal yo.

You nan erè m konn wè anpil moun ap fè ki se espere pwofi sou entènèt san yo pa envesti lajan ak tan
Gen moun ki jis sou entènèt pou make prezans yo anyen ankò. Ban m di w yon bagay bati yon estrateji pou prezans ou sou entènèt se pi gwo bagay ou te ka fè pou antrepriz ou a kèlkeswa antrepriz la.
Ou dwe gen yon plan sou chak kilè w ap vin swa sou Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ak lòt yo.
Si w chwazi ba yo 2 zè pa jou se mye lè m di 2zè pa jou a se lè total de maten midi aswè. Kijan ou ka repati lè sa a? Ou ka deside fè yon pòs a 10 zè nan maten yon pòs djanm ou konnen k ap gen angajman daprè sa w sot li anlè yo la. Epi ou pase 15 a 30 minit ap ret tann kòmantè. Yon konsèy pwofesyonèl. Lè w fin fè pòs Facebook la ak lòt yo pa rete sou yo al sou Twitter fè 20 minit ap fè soumoun nan reponn tweet lòt moun ki gen plis followers pase w lè konsa y ap reponn ou w ap gen yon vizibilite. Men atansyon bat pou repons (opinyon) ou yo kredib e yo djanm yon fason pou lòt “Followers” moun ou reponn nan ka suiv ou lè yo wè tweet ou a. La ou ka repati rès lòt minit nan 2 zè yo pou midi 6 zè epi 10 zè san ke ou pa santi l ou bay rezo sosyal yo 2 zè pa jou k ap agrandi vizibilite ou sou nèt la.
Envesti lajan an se senp si w gen lajan se peye Facebook osinon Twitter pou fè pwomosyon pou ou pou w ka jwenn plis followers rapid. Men si w pa gen bon pòs djanm pou fè moun sa yo angaje se yon lajan pèdi paske pil “followers” p ap itil ou anyen san angajman.

5) Fè patnè ak lòt enflyansè ki popilè anpil epi ki kredib.
Ou vle yo fè w konfyans? Ede lòt moun ki gen plis Followers pase w, moun ki popilè anpil. Chak grenn pòs moun sa yo fè sou ou ap ede w anpil nan enspire konfyans kay moun k ap suiv ou yo. Men yo p ap fè l pou ou gratis. Se pa egoyis, pa gen anyen ki gratis. Ou vle moun nan ba w yon bagay se montre l kisa li ka jwenn an retou. Pa ofri l yon bagay ou konn li ka jwenn fasil osinon li gen deja. Pou sa w ap mande pran tan, e kounye a yon moun ki gen anpil pouvwa ke w pa ka jwenn anyen pou w ofril paske mwayen w fèb? Men konsèy pa m mwen m pa janm mande okenn patnè m anyen se estrateji pa m. Mwen chèche mwayen itil ou jis nou vin alèz m vin tèlman itil ou ou vin nan obligasyon poukò w pou w fè yon pòs ki pale de mwen. Pa fè kòve mande sèvis, ou vin tankou yon moun patenarya ou a kou ou pa jwenn sa w t ap tann an retou a w ap bay vag. Si w nan yon sektè ou pa ka jwenn anyen pou itil yon patnè bay vag chèche yon lòt paske menm yon moun k ap netwaye soulye ka jwenn yon mwayen pou itil yon moun. Li jis wè l ap pase li rete l di l bòs la yon sitwayen tankou w ou pa ka ap mache ak soulye w san klere konsa. Lè fini li netwaye l. Jodi a bòs la pa di w anyen fè rezistans demen netwaye l aprè yon semèn konsa bòs la ap ba w yon vizibilite, paske li gentan wè enterè rezève 10 goud netwaye soulye l lakay ou ak patenarya sa a li fè ak ou a. Vizibilite sa a bat pou w gen kontni valab ki pou kenbe kliyan sa yo bòs la ap voye baw la. Plis y ap pale de ou se plis wap gen konfyans moun kap swiv ou yo.

Mwen pataje 5 nan 10 yo avek ou toujou n ap vini ak rès 5 yo nan yon lòt atik pou sa pa trò long . Ou menm tou si w gen youn ki enpòtan osinon yon remak ou vle fè ou ka kòmante ak li l ap itil mwen tou pou m  aprann de ou plis lòt moun kap li atik la a tou wè li ann pataje ansanm.

Certil Rémy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .