Home / Blòg / 10 Sekrè ak teknik pou ka konn fè rechèch tankou yon pwofesyonèl sou Google. (Premye pati)

10 Sekrè ak teknik pou ka konn fè rechèch tankou yon pwofesyonèl sou Google. (Premye pati)

Konesans yo jwenn sa nan liv, moun ki pi fò ou renmen an se yon sèl diferans ki egziste ant ou menm ak li . Li chèche plis pasew.  Rechèch li yo se lekti lifè souvan swa sou entènet ak nan liv papye .

Tout sa ki nan tèt li se eksperyans ak sa li jwenn lòt moun ekri deja , tou sa lòt moun yo ekri deja yo pap sot nan syèl la rantre nan tèt ou , se chèche pou ou chèche yo epi ajoute sou eksperyans wap fè chak jou.
Sevre ou ka pa konn kijan ak ki kote pou ou chèche sesak fè jodia mwen deside revele ou 10 Sekrè ak teknik enpòtan ke pwofesyonèl yo itilize pou yo jwenn sa yo bezwen sou nèt la . Kelkelswa moun ou ye a ou gen sa’w bezwen an sou nèt la, w’ap ka jwenn li a travè yon motè rechèch ( moteur de recherche , search engine) ki pi koni ki rele Google .
Gen lot toujou men se GOOGLE yo plis itilize.

Pou ou gen aksè ak Google sou òdinatè ou oubyen telefòn entelijan ou (smartphone) ale sou navigatè ou a epi ekri: www.google.com  osinon klike sou sa mwen ekri a. Si ou pa konn kote pou ou ekri li epi ou pa konn sa ki yon navigatè klike sou lyen saa http://apranngratis.com/dwe-konnen-sou-yon-navigate-navigateur-browser-video-1/ w’ap jwenn video kote mwen eksplike kisa ki yon navigatè epi kijan ou ka fè rechèch sou yon navigatè , apre w’a tounen vin fin li atik la pou ou pa trouble.

1) Ranje rechèch ou a ak tip fichye w’ap chèche a. (File type, extension de fichier)

Anpil moun gen pwoblèm pou fe rechèch liv ak imaj , swa pou liv gratis oubyen liv y’ap fè’w peye pou li. Fichye moun plis bewzen se pdf ekstansyon sa a popilè anpil pou liv. Konsa tou gen moun ki bezwen fichye Word , excel , PowerPoint ak anpil lòt ankò . Li enpòtan anpil pou ou konnen ekstansyon fichye ou pral chèche a pou’w ka jwenn li fasil.
An nou fè egzanp la byen senp . M’ap chèche yon liv gratis sou kijan yo jere biznis (business administration) m’ap sèlman ekri non liv la epi mwen mete pdf nan fen an oubyen mwen ekri “filetype :pdf” apre mwn fin ekri non liv la menm jan ou wè li ekri nan imaj la. 99% rezilta kap vin jwenn ou se liv la sou fòma pdf . Atansyon w’ap jwenn rezilta liv la si sèlman liv saa gen yon moun ki mete fòma pdf la sou entenèt gratis swa legal oubyen ilegal . Sepa tout liv w’ap sèlman parèt ou ekri non li l’ap monte pou ou pran li gratis. Men kijan ou ka jwenn anpil liv gratis nan yon domèn se si ou ta parèt ou ekri : ” electronic book pdf  (livre électronique pdf)” . La w’ap jwenn anpil rezilta liv eletronik pou moun ki ap etidye elektronik ou ka telechaje yo gratis epi ou fè lekti.
Se menm bagay si ou ta vle jwenn modèl lèt ak cv sou entènèt wap sèlman ekri tip lèt ou bezwen an avek ekstansyon an nan fen an .
Egzanp: ” model lettre de recommandation docx”


W’ap jwenn anpil modèl lèt rekòmandasyon sou fòma Ms word ki gen ekstansyon docx .( Ekstansyon word se docx , si ou chèche doc wap jwenn li tou).

 

2) Jwenn rezilta sou websit ou bezwen li a.

Si ou konnen kote ou ka jwenn yon rezilta , men lew fè rechèch la sou websit ki gen sa ou bezwen an li paka ba ou bon repons , ou ka vin chèche li sou Google . Wi li pi bon toujou , pafwa mwen konn ap chèche yon fim sou pirate Bay ou paka jwenn li pandan li sou pirat bay . Li pou tout lòt website yo tou .
Men si ou vini sou Google ou ekri sa w’ap chèche a nan fen an ou tou mete non websit la ,
W’ap jwenn rezilta a sou sit ou te bezwen li a paske tout rezilta Google yo se sit la l’ap ba ou kòm referans.

3) Retire sa’w pa bezwen nan rezilta rechèch la.


Se Bagay ki te konn nwi mwen anpil sou Google , lè ou fin fè yon rechèch epi yon pakèt rezilta vini devan ou ou pa konn sa ki bon ak sa ki pa bon, ou oblije ap klike epi tounen dèyè . Gen anpil moun se tout problèm yo sa sitou moun ki fèk ale sou Google. Ebyen mwen pral montre ou retire kèk tèm ou pa bezwen nan rezilta rechèch ou.
Ann pran egzanp w’ap fè rechèch sou ayiti ki se peyi ou a epi gen yon atis ki rele ayiti ki parèt nan rezilta a saa nwizib anpil.  Si wap fe rechèch sou ayiti apre ou fin ekri ayiti mete tirè “-” swivi de sa ou pa bezwen ki afiche nan rechèch la. : Ayiti – people
La mwen p’ap jwenn rezilta moun ki rele ayiti nan rechèch mwen an .

4) Jwenn definisyon byen fasil


Li fasil pou ou jwenn definisyon yon mo san ou pa vizite lòt websit ki afiche nan rezilta a.
Tankou si mwen ta bezwen definisyon enfòmatik :
“Define informatic ” ou “definition informatique ” l’ap tou afiche rezilta a byen fasil pou ou

5) Jwenn fraz w’ap chèche a san pèdi tan.


W’ap chèche yon fraz? Ou Sèlman raple ou de kèk mo ladan li ? byen fasil ekri mo yo tankou sitasyon.
Tankou.
: ” Love cost”.

Al komanse travay pou ou ka jwenn sa ou bezwen sou nèt la kounye a pandan nap travay pou nou prepare dezyèm pati atik saa
Bon lekti.

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

Pwogramasyon nan langaj C – Itilizasyon de Scanf e Gets

Ajoute yon komantè Kòmantè

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .