Home / Blòg / 8 aplikasyon yon moun k’ap etidye ta dwe gen sou Telefòn entelijan li.
USA, California, Los Angeles, Portrait of teenage boy (14-15) with smartphone

8 aplikasyon yon moun k’ap etidye ta dwe gen sou Telefòn entelijan li.

An ayiti li fasil pou ou diferansye yon moun apati telefòn entelijan li. Selman fe moun sa fè kapti ekran telefòn entelijan li voye ba ou avèk tout aplikasyon ki enstale sou telefòn entelijan li a wap ka defini ki tip de moun li ye. Men sepa pou moun kap etidye , telefòn entelijan pifò sanble depi ti jenn nan achte telefòn entelijan an premye aplikasyon li mete sou li se Facebook apre li mete whatsapp. Tou rès aplikasyon kap itil li pou devlopman li li diw li pagen espas . Yon konsèy gen aplikasyon ki sou Playstore  (Android) ou Appstore (Iphone)  ki ka pèmet ou fè lajan epi bay pi bon pèfomans nan travay ak lekòl ou.

Ayiti peyim  ayisyen yo chaje telefòn entelijan  (smartphone) sevre men yo toujou ap itilize li menm jan ak lòt telefòn ansyen yo ki se kominike Sèlman epi anyen ankò. Mwen pral prezante ou 10 aplikasyon ki ka itil ou depi jodi a pandan w’ap etidye pou jouk ou rive ap travay. Aplikasyon sa yo ap retire ou pami lis moun kap itilize telefòn entelijan (smartphone) Sèlman pou kominike.

1) Evernote .


Mwen prezante’w Evernote anvan paske Evernote sifi pou fè ou pa mache kay kòleg pou devwa an group . Ou ka pran nòt sou Evernote , menm si telefòn ou pèdi nòt sa yo pap pèdi , Ou ka prepare projè ak yon zanmi’w ki jous etazini ak Evernote san nou pa janm rankontre , se konsa Evernote itil si ou ta lekol yo bay devwa pou nou fè an group epi klas la ap pran lari ou pagen kòb pou peye kamyonèt oubyen taksi. Rale telefòn ou epi ekri, lòt elèv yo ap tou wè dokiman an sou telefòn yo a epi yap kourije ansanm avèk ou , anplis de sa nou ka tchat sou Evernote pataje ide sou dokiman an. Sepa Evernote sèlman ki konsa gen yon lòt aplikasyon ki rele Trello ki ap ka ede ou fè devwa epi prepare dokiman an group. Chaje lòt toujou tankou Google doc  .

2) DUOLINGO 


Se moman pou’w agrandi talan lang etranje ou , ak Duolingo ou ka aprann anglè, fransè ak  panyòl (espanyòl) tankou se profesyonèl, sak pi bèl nan Duolingo a li jere nivo ou tankou ou te lekòl . Si ou gen Duolingo sou telefòn ou lang ou asire gen lòt aplikasyon pou aprann lang toujou wi tankou Memrise  Memrise pran pri pou meyè aplikasyon aprann pou ane 2017 la nan zafè aprann moun pale lòt lang . Gen yon aplikasyon ki ka pèmet ou aprann tout lang sa yo anko  ki popilè anpil  ki se Rosetta Stone. Li gen yon vèsyon gratis ak youn pou kòb.

3) APPSCHO

Kounye a ou ka fè devwa an group , pran nòt epi patajel ak zanmi . Ou ka avanse nan lang etranje yo li lè pou jere tan ou kounye a gras ak APPSCHO , aplikasyon saa pèmèt ou jere tan ou . Li tankou yon “task manager” men li gen plis opsyon, tankou: ajoute dat pou ou fè devwa ou , chak kilè ou gen yon profesè, kou ratrapaj , orè group ki pral travay ansanm. Lè pou ou repoze epi pou ou etidye tou sa. Sa ki pi bèl nan APPSCHO ou ka tou pataje kontni sa yo ak kòlèg ou san traka. Pagen bagay ki nwizib konsa lè ou gen anpil profesè epi tout bay devwa ou ta bliye youn .
Avèk APPSCHO sou telefòn ou , ou pap bliye anyen depi pròf la bay devwa a tou di APPSCHO sa lap raplew sa pou ou pa bliye. Sepa APPSCHO sèlman ki sèl aplikasyon ki pèmèt ou jere tan ou gen anpil lòt ankò tankou STUDIO , TODO LIST

 

4) BACCLAB


Si ou gen yon aplikasyon ki pou fè ou sonje chak kilè pou ou fè tout sa ou gen bezwen lekòl la , li lè pou ou gen youn kap pèmèt ou relakse ou pandan wap revize. BACCLAB se yon aplikasyon ki pèmèt ou pase tout egzamen bakaloreya yo an liy sou telefòn ou . Yap poze ou kesyon egzamen ki te pase nan nenpòt kategori ou chwazi a w’ap reponn li . Sa ki pi bèl nan BACCLAB ou ka jwe ak zanmi ou pandan w’ap repoze ou wap revize ak kolèg ou. Sepa BACCLAB Sèlman ki konsa pou ayiti gen yon lòt aplikasyon ankò ki rele
Ma Préfac. Ma préfac pèmèt ou prepare tèt ou avan ou rantre oubyen ale nan konkou fakilte yo. Apre Ma préfac gen HISTOIRE d’Haïti . aplikasyon sa a pèmèt ou fè yon revizyon total sou istwa peyi dayiti. Plen lòt aplikasyon ankò ki disponib pou etidyan ke ayisyen fè tankou : GPS Quiz , Edikel . pou fini wap jwenn Dike – Constitution Haïtienne . Dike ki se yon aplikasyon ki gen konstitisyon peyi a ladan li  pèmèt oumenm k’ap etidye dwa pagen okenn problèm si ou ta nan lari ou pata mache ak pyès dokiman ou ka sèlman rale telefòn ou. Oumenm tou menm si ou pata nan dwa ou ta renmen fè yon ti kout pye sou maman liv peyi a ou ka genyen li sou telefòn ou.

 

5) SNAPSCHOOL


Kounye a li fè lè pou ou eksplore antouraj ou sou mond eksteryè a. Avek SNAPSCHOOL se tout etidyan nan mond la ki an fas ou , mande konsèy sou metye oubyen mande èd pou yon devwa ak preparasyon dokiman , se yon rezo etidyan kote tout moun prè pou ede moun depi ou byen poze kesyon ou an . M’pap di plis sou SNAPSCHOOL , sèlman al pran li w’ap wè li te lè pou ou te gen yon aplikasyon  konsa sou telefòn ou antanke moun kap etidye.

6) MATHWAY

Ou konn gen problèm ak matematik ? Ou ta renmen pi bon nan matematik ke jan ou ye a? Se aplikasyon sa ki pou sou telefòn ou . Se yon aplikasyon ki sèvi tankou se yon profesè vityèl , li ede’w amelyore nan aljèb , trigo, estatistik , ak anpil lòt ankò . Sak pi bèl la aplikasyon sa ba’w solisyon yo etap pa etap. MATHWAY pa Sèlman aplikasyon ki ka ede ou nan matematik wap jwenn KHANACADEMY  sa li menm se yon ti lekòl ou gen nan telefòn  ou , KHANACADEMY pap sèlman ede ou nan matematik men l’ap ede ou nan chimi , biyoloji ak anpil lòt matyè ak videyo.

7) REALCALC


Kounye a w’ap bezwen yon kalkilatris , ou pagen dwa gen yon telefòn entèlijan nan men ou epi wap trakase tèt ou achte kalkilatris byen chè pou rantre klas la, se vre yo pap kite ou ale konpoze ak telefòn w’ap gen kont tan pou ou achte  li . Aplikasyon sa a se yon kalkilatris syantifik k’ap pèmèt ou fè kalkil rapid sou telefòn ou. Si ou ta vle gen fòmil yo sou telefòn ou ou ka telechaje aplikasyon sa” Formule Mathematique ” .
Yon aplikasyon ki gen tout fòmil matematik yo kap itil ou.

8) WIKIPEDIA


Kiyès ki pa konn WIKIPEDIA? kantite a piti anpil , WIKIPEDIA rekonèk pou pi gran ansiklopedi kolaborasyon an liy ( online encyclopedia) . Se yon ansiklopedi kote ou ka fè rechèch sou nenpòt sa ou bezwen an sou telefòn ou . Ou gen 2 opsyon ou ka chwazi telechaje aplikasyon an oubyen ale sou websit yo a ki se https://fr.wikipedia.org/ . Sepa selman WIKIPEDIA ki egziste wap jwenn : http://www.encyclopedia.com/ ak UNIVERSALIS .

Mwen prezante ou 8 aplikasyon , mwen konnen pifò nan nou pagen gro mwayen pou achte yon gro zotobre telefòn entèlijan ki ka pran tout aplikasyon sa yo yon sèl kou, fè mwayen pou chwazi ant 8 sa yo ki sa ki ap pi enpotan pou ou.  Tanpri tout aplikasyon nou site la yo lyen yo (link) tou ladan yo,  sèlman klike sou yo epi y’ap mennen ou kote pou ou telechaje yo a . Bon lekti.

 

Certil Rémy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .