Home / Blòg / 8 Rezon Ki Fè Pifò Aplikasyon Mobil ak Wèbsit Devlopè Ayisyen Pa Janm Fè Siksè

8 Rezon Ki Fè Pifò Aplikasyon Mobil ak Wèbsit Devlopè Ayisyen Pa Janm Fè Siksè

Zafè pwogramè ak devlopè ayisyen se bagay ki pa manke nan jou sa yo. Tout sou kòd! Rankont, gwoup teknoloji sou “WhatsApp” ak “Facebook” sou pwogramasyon sa vin popilè, toupatou se yon “startup” teknoloji. Mache Google la (Play Store) ak mache Apple la (App store) chaje aplikasyon ayisyen. Gen anpil ki telechaje konsa tou genyen ki mouri depi menm nan lansman an. Yo sou makèt yo se vre men pou kantite moun k ap itilize telefòn entèlijan yo ou wè ke piblik la pa reponn ak demand devlopè ayisyen yo fè a ki se telechaje aplikasyon yo a. Konsa tou gen kèk ki arive jwenn yon ti kout telechajman.

Konbyen fwa ou menm ki devlopè oubyen ki ta vle rantre nan biznis tek la poze tèt ou kesyon sa a? Pouki ou pa janm poze tèt ou kesyon gen yon kategori aplikasyon ayisyen ki sou mache a ki plis telechaje ke pa ou a tandiske pa w la pi bon pase yo nan sa ki ta rele dizay ak lòt egzijans? Repons yo pral vin jwenn ou nan atik sa a.

Pou ale pi lwen kisa ki siksè yon aplikasyon? Kantite telechajman an oubyen kantite kòb ou fè?
Tout konte! Ou ka gen yon aplikasyon ki a 50 000+ telechajman ou pako fè yon goud ladan li, siksè pouki? Paske gen mwayen pou ou tranfòme telechajman sa yo an lajan (lead). Sa vle di telechajman an  se li ki pou prime pou ou ak kantite moun k ap itilize app la oubyen wèbsit la. Kantite trafik ou se sa ki pwouve ke w reponn ak bezwen piblik ou te sible a, yon lòt faktè ki enpòtan ki se retou itilizatè yo. Èske lè yo fin ale sou wèbsit la oubyen telechaje aplikasyon an yo retounen ankò? An n wè ansanm pouki anpil aplikasyon ak wèbsit mouri depi avan jou yo lanse.

1) Wèbsit oubyen Aplikasyon yo pa reponn reyèlman ak pwoblèm devlopè yo sible a
Kijan? Nan tèt ou antanke yon devlopè ou gen yon bèl ide briyan, men èske reyèlman l ap itil? Èske se sa moun yo ap tann? Ide a ka bon pou ou men pou pifò moun ou sible yo li pa reponn reyèlman. Avan ou kòmanse travay sou yon pwojè mande konsèy, poze moun kesyon de sa l panse de si ta gen yon platfòm k ap rezoud tèl pwoblèm, lè w ap mande konsèy la pa di se ou k ap fè l. Lè ou di se ou k ap fè l zanmi ou yo ka pa vle blese oubyen dekouraje ou  y ap di w ke li ap bon. L ap difisil pou w jwenn bon jan repons ou ta bezwen an. Lè fini mande yo kijan daprè yo ide sa a t ap pi bon. Kisa ki ka konplemante platfòm sa a yon fason pou jwenn bonjan repons w ap bezwen an tout bon.

2) Entèfas la pa adapte ak eksperyans itilizatè yo
Youn nan gwo erè devlopè ayisyen toujou fè se konpare eksperyans pèp ayisyen an ak eksperyans etranje yo.

Brèf, pifò ayisyen k ap itilize telefòn entèlijan se pa yo ki konfigire li, se Facebook, WhatsApp pifò itilize. Gen nan yo ki pa menm ka li sa ki make nan bouton yo vre sèlman ikón nan ki enterese yo tankou “WhatsApp”  ikón pou voye odyo (son) ale se eksperyans yo sa. Ba yo yon entèfas ki pa adapte ak eksperyans yo se yon pwoblèm pou aplikasyon an k ap mande anpil preparasyon pou yo. Kisa mwen vle di? Mwen pa di ou dizay yon aplikasyon tankou WhatsApp men pito analize eksperyans moun ou sible yo. Mwen konn ap gade devlopè ayisyen ki fè aplikasyon pou ayisyen lè fini li fè l nan lang anglè, Kisa sa vle di? Lè ou mande li pouki li di w li pa fè app la pou ayisyen sèlman, al verifye kiyès ki telechaje app li a w ap wè se ayisyen pa menm yon grenn etranje.

3) Devlopè yo manke konfyans nan yo menm
Pifò devlopè ayisyen pa gen konfyans nan tèt yo ak ekip yo. Se sa ki konn koz anpil nan yo pè plonje. Mank konfyans nan yo konn fè yo pè envesti nan projè yo, ide yo, aplikasyon yo ak wèbsit yo.

Se sa ki fè w ap wè anpil devlopè fè yon aplikasyon oubyen yon wèbsit jodi a apre 3 jou san li pa menm fè pwomosyon pou li li lage yon lòt deyò. Li pa kwè reyèlman si l ap ka fè kòb ladan l, èske reyèlman aplikasyon sa a ka rive fè li debouche yon twou siksè. Jiska dat okenn ayisyen pa janm vle lanse yon pwojè pou kenbe li jouk li rive kote li vle ale ak li. Yon konsèy, lè ou gen yon ide se vre premye lè ide a vini devan ou w ap wè li inovan epi itil men pran san w aprè 2 ou 3 mwa w ap wè ide a te manke yon bagay.

4) Yo manke fè pwomosyon. (Maketing ak Evanjelizasyon)
Youn nan pwen k ap kale anpil nan yo. Tout nèt panse se ekri kòd fè platfòm nan ki enpòtan sèlman. Pwomosyon se premye pwen ki ta sipoze analize avan ou menm kòmanse ekri kòd pou aplikasyon sa a. Kesyon pou poze tèt ou: Ki jan de estrateji mwen pral itilize pou aplikasyon sa a rive sou moun mwen sible yo? Ki kote mwen ap jwenn moun mwen sible yo?

Ou ka pran yon moun mete ak ou nan ekip ou espesyalman pou maketing, se pou sa gen teknoloji evanjelis, yon moun ki konn platfòm nan byen ki ka pale nan plas ou si ou pa la. Se pa yon moun w ap pran paske li zanmi w osinon fanmi w, men se yon moun ki gen baz nan teknoloji ak tout platfòm ou an pou nenpòt kesyon yo ta poze pou l ka reponn. Yon moun ki konn prezante pwodui byen ak fè etid mache, sa yo rele nan lang anglè “Buyer persona”, ou se yon devlopè osinon yon pwogramè ou ka pa gen lòt kalite lakay ou fòk ou fè ekip  oswa ou peye pou sa si ou gen mwayen. Men si ou pa gen mwayen ou oblije rantre moun nan ekip la pou ide ou a pa detwi.

Mwen konn ap suiv yon pakèt depi aplikasyon an fèk lage yo sèlman pataje lyen an epi yo fini. Gen nan yo ki pwomote aplikasyon an yon sèl mwa sèlman aprè sa ou pa tande yo. Gen nan yo ki di: “bon vann tèt li ou pa bezwen fe pwomosyon pou bon”. (Epi dat sa m pako wè yon bon ki menm arive fè $100 US pou pi piti sou play store la). Tout aplikasyon ayisyen ki ak gwo telechajman sou playstore oubyen app store se aplikasyon Medya yo osinon aplikasyon Digicel ak Natcom. Aprè Nèg bannann nan ki te rive nan 50 000+ telechajman pako gen yon aplikasyon yon devlopè endepandan ki fè l. Tout telechajman sa yo te vini nan moman Evanjelizasyon gwoup Katkatgame nan, se tout yon ekip moun ki te nan yon gwoup WhatsApp ki te bay tèt yo misyon chak jou pataje aplikasyon an pandan yon ane pou fè l rive sou moun ki gen anvi telechaje l. Tout sa pou montre ou kijan sa enpòtan pou pwomote aplikasyon ou. Aprè sa tout wèbsit ki popilè ki gen trafik an n ayiti se platfòm mizik ki fèt ak WordPress tankou: Dynasty Haiti, Easy Promo Music, Achiv Mizik ak Ti Kwen Pam wèbsit sa yo senp e yo rezoud yon pwoblèm ki se bay atis kote pou mete mizik yo. Gen atis ki pa konn anyen li sèlman voye mizik la ale yo voye lyen an pou li e li  fè pwomosyon mizik li pandan li tou ap fè pwomosyon wèbsit la. Aprè sa ki wèbsit nèg k ap kòde ki gen trafik?

5) Yo pa vle travay an gwoup
Soti nan premye pwoblèm nan pou rive nan katriyèm nan ou ka konprann kounye a pouki ou oblije rantre nan yon ekip, ou ka fè yon platfòm poukont ou, wi. Sa ka mande ou anpil tan ap kode si w motive anpil ou p ap dekouraje. Men e aprè? Èske se ou ki pral chita mache pwomote li toupatou? Gen travay se pa ou ki pral fè l e sa ka menm rive fè yo pa fè platfòm nan konfyans si se yon sèl moun k ap jere tout bagay. L ap difisil pou ou bay yon rezilta kòdjòm pandan se ou sèl ki kanpe nan redaksyon, dizay, kode ak pwomote aplikasyon oubyen wèbsit la. Monte yon gwoup ke w ka fè konfyans. Yon gwoup kote moun ki ladan yo motive reyèlman yon gwoup se pa ou sèlman ki aktif tout lòt yo ap tann rezilta.

6) Gwoup la pa gen eksperyans
Erè fatal lè ou pran yon gwoup moun ki pa gen okenn eksperyans nan teknoloji ou mete yo nan yon “startup” teknoloji.

Sa ki pi rèd la genyen ki pa gen konesans ladan malgre yo nan ekip la yo p ap chèche konnen. Ou dwe klè ak moun nan si li vle nan ekip ou fòk li gen yon minimòm konensans nan biznis teknoloji. Fè rechèch, anpil lekti ak gade seri teknoloji tankou Scorpion ak Silicone Valley, ki detaye tout sa yon moun ta dwe konnen sou zafè bizinis tek. Se yon seri ki enpòtan pou yon moun ki nan tek ta gade (silicone valley).

Veye w tou wi anpil nan sa k ap vin mande antre nan ekip ou a, ki toujou okipe yo pa janm gen tan y ap tann ou bourike pou yo vin patisipe. Ranje tach chak moun si l pa fè l retire l nan ekip la. Elwanye w de tout manb nan ekip la k ap prezante pwoblèm san pwopoze solisyon. Genyen ki la sèlman pou prezante w obstak pou pa met men nan pwojè a nan fè kwè ke ide a p ap mache san menm yo pako eseye. Ou ka anvi rantre nan yon ekip se vre poutan ou poukont ou.

7) Pwopoze yon solisyon ki depann antyèman de yon lòt sèvis san menm analize èske l ap posib pou enplemante

Mwen konn asiste anpil jenn devlopè k ap plenyen, leta sesi leta sela. Digicel sesi Digicel sela. Natcom sesi Natcom sela. Chak jou. Lòt la fin pase 5 a 6 mwa ap monte yon platfòm ki depann de leta mande l kijan y ap enplemante sistèm sa a pou leta li pa konnen, gen anpil tou ki konn ap fè aplikasyon ki depann de pèman mobil Digicel la oswa Natcom nan san menm yo pako gen akò ak konpayi yo. Menm règ (tèm ak kondisyon ) antrepriz yo yo pa konnen, se apre lè yo fin fè platfòm nan y ap plenyen se konpayi sa yo ki blo yo. Ou blo tèt ou. Avan ou kômanse travay asire w tout ti zouti ou rasanble.

Lòt la konn prezante yon solisyon pou yon antrepriz rezoud yon pwoblèm, nan fè analiz enplemantasyon sistèm nan anndan antrepriz la ak gade li anvi sistèm nan gentan koute antrepriz la 5 fwa la valè depans anyèl li te konn fè chak ane.

8) Popilasyon an pa edike nan teknoloji
Revolisyon teknoloji nan tout peyi fèt nan lekòl. Pandan pa ayiti a se rete tout moun rete moun ap achte telefòn entèlijan, achte òdinatè pou gade fim ak kominike nan mesajri, pifò lekòl pwofesyonèl an n ayiti se zouti biwotik yo yo anseye. Pifò popilasyon an pa gen yon metriz serye nan sistèm eksplwatasyon yo (pandan tou yo pa vle aprann), kantite ki vle aprann nan ki jan antanke devlopè ou ka rive sou yo? Ki estrateji ou itilize? (Nou gen rezo sosyal yo, ak platfòm kou anliy yo). Ki etid ou fè sou mache a pou konn efektif ki enterese yo? (Sa pa entèrese w se kode a ki pi enpòtan), pou kiyès w ap kode la menm? Repons la se swa w mache evanjelize swa w angaje yon teknoloji evanjelis nan ekip ou a.

Pou fini konsèy pa m se monte yon ekip fè yo analize kijan ou pral fè fas ak 8 pwoblèm sa yo.
Bòn chans!

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

10 fason pou Fè lajan sou entenèt san ou pagen yon websit.

Ou tap panse ak fè lajan sou entènèt tankou vann pwodui ou kapasite ou sou …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .