Home / Blòg / E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle konn ki avantaj ki genyen si ou ta posede yon bon websit pou antrepriz la? Kontinye li atik la pou jwenn bon rezon ou ta sipoze gen yon bon websit deja.

Websit! Nan tan n ap viv la chak jou ou tande mo sa a. Anpil nan nou vizite omwen 4 websit pa jou sou telefòn entèlijan nou san rann kont kisa ki yon websit. Nou pap ale nan twòp detay pou fè atik la long nan defini kisa ki yon websit, klike la pou jwenn definisyon an sou Google epi tounen vin li atik la. M ka imajine sa ki nan tèt ou kounye a, gen yon websit osinon bay refè sa ou genyen an. Yon websit pou biznis ou dwe se motè maketing biznis ou a. Sa vle di yon kote moun ka vizite e gade tout sèvis li bay. Objektif ou dwe se transfòme tout vizitè ou yo an kliyan nan langaj maketing nan yo rele sa “conversion”. Yon move websit se tankou se lajan w ap jete. Non sèlman ou depanse kòb pou fè l anplis de sa lè moun vini sou li yo pa enterese ni ak biznis la oubyen ak kontni ki sou li. Sa ka lakoz paske websit la lan, dizay la pa bèl ak anpil lòt pwoblèm ankò. Plis websit ou a bon se plis vizitè ou yo ap vin yon kliyan. Kelkeswa tip biznis ou ta genyen an ou ka soufri de sa. Si w parèt sou rezo sosyal yo ou di ou bezwen yon moun pou fè yon websit pou ou wap jwenn anpil ki leve men. Ak kèk bout konensans nan HTML ak css oubyen WordPress ak lòt CMS yo y ap fè yon websit pou ou ak tout detay ou ta mande. Men yon kesyon èske se sa ki pral konvèti vizitè yo an kliyan an? Se sa w te vle? Repons mwen se Non! Se pa ak kisa moun nan fè websit la pou ou ki repons ak kesyon ou an. Repons la se èske websit sa a ka konvèti vizitè ou yo an kliyan.

Ann analize ansanm 5 bon kritè ki ka fè w konnen si w posede yon bon websit pou antrepriz ou a .

1) Objektif websit la
Ou pa dwe kouri lage kòb ou nenpòt kote san ou pa idantifye bi websit la. chak Gòl ou vle atenn ak websit la pou antrepriz la. Se vre websit la ba ou yon vizibilite sou nèt la men èske vizibilite li ba ou a ou pwofite de li pou reyalize objektif ou te bay websit la pou biznis la. Ki odyans ou fikse? Èske w atenn yo? Kijan ou kenbe oswa asire w ap rejwenn chak vizitè sa yo ankò? Kijan ou asire w pou chak grenn vizitè sa yo omwen 80% ladan yo se yon kliyan pou ou?

2) Teknoloji ak Twòp kontni endezirab
Kòman ou pral fè konn si websit ou gen pwoblèm si ou pa konn anyen nan websit? Lyen ki koupe ki pa fonksyone, ou pa prezan sou Google Search Console. Kijan ou pral fè konnen ki teknoloji moun ki fè websit la itilize? Gen teknoloji yon moun itilize pou li fè yon websit pou ou ki pa t menm nesesè jis pou li fè wè se mesye entèl ki fè websit sa a li chaje li ak kontni initil kap fè websit la lan. Yon websit ki lan, kontni yo pa optimize ou panse vizitè yo ap rete sou li? Ou panse vizitè yo ap tounen? Yon websit ki difisil a jwenn sou Google kijan w ap fè jwenn nouvo vizitè toutotan se pa lyen ou pataje? Tout sa se lajan kap vole.

3) Dizay
Entèfas itilizatè a enpòtan. Li dwe senp. Se pa tout moun kap vin sou websit la ki abitye ak websit. Li dwe ka jwenn sa li bezwen yo san tèt kase. M pa di w pa chanje gou bouch kliyan ou yo men pa twò egzajere sitou si odyans ou se ayisyen.

4) Kontni
Imaj, videyo ak tèks yo. Imaj yo dwe lejè ni videyo yo tou, sa yo ap pèmèt websit la lejè… Gen yon sit Jean Gérard B. Te vizite li te voye lyen an pou mwen m te tèlman sezi m pa t ka rive konprann pouki mèt li te arive kite li ap fonksyone. Yon websit ki gen mizik sou li pandan Gerard al telechaje yon mizik sou li tout mizik yo load (telechaje) otomatik. M pa bezwen di w si w fè ti plan 50mb pou jounen w ale sou yon websit konsa depi anlè li boule mb ou yo. Mwen te vizite yon websit ankò kote tout imaj yo te rete ak menm fòma mèt li te upload yo a, 5mb chak imaj m pa bezwen di w si chak paj gen 4 imaj. Fòk ou gen mb nan men w pou fè wout sa a. Ou panse vizitè yo ap tounen? E tèks yo èske yo revele imaj antrepriz la reyèlman vre nan sa ki rle brand ak “copy-writing” nan? Èske gen mwayen pou yo transfòme an kliyan? Èske websit la optimize pou search engine?

5) Devlopman
Ou bezwen yon websit senp pou bizinis ou. Swa estatik oubyen dinamik. Li dwe aksesib toupatou swa sou mobil ak òdinatè. Sitou nan tan kounye a plis moun al sou entènèt sou telefòn entèlijan. Kelkeswa teknoloji ou menm oswa devlopè ki fè websit la pou ou a itilize depi li pwofitab pou biznis ou a, li pa lan, li aksesib, dizay la kòrèk, li ka transfòme vizitè ou yo an kliyan. Li aksesib nan prèske tout navigatè ki popilè yo. Pèmèt ou konn ki kote kliyan ou yo ye kiyès yo ye èske lè yo vin sou websit la ou gen dekwa pou kenbe yo fè yo retounen. Èske sipò ou ba yo a kòrèk. Yon websit pou antrepriz ou ta sipoze ka jere sousi kliyan oubyen vizitè ou yo sou li. Swa kesyon paske yo kirye oubyen èd pou tout pwoblèm yo ta genyen. Konsa tou ou ka pale ak Devlopè pou li tou ede w fè lajan ak websit la gras ak kèk pwogram afilyasyon sou lòt websit ki bay sa. Li atik sa a pou ka wè 10 fason ou ka fè kòb ak yon websit.

Aprè websit la fin lanse travay yon bon devlopè pako fini amwenke li pa t fè yon bon kontra ak ou. Yon bon websit tou se sou kontra ou fè sa sof si ou te di devlopè a ou ka jere tout bagay pou li remèt ou afè w. Men pou avantaj ou ta sipoze negosye pou yon package analiz. Kote Devlopè a ap gen kòm devwa pou monitore websit la pou ou chak jou. Idantifye tout ti bòg (bug) epi fikse yo. Fè mentnans lè sa dwe fèt. Konsa mwen garati w websit ou a ap fasil twouve pa Google, wap gen yon trafik nòmal, prezans vizitè sou sit ou a ap vin yon kliyan.

Pa prese lage kòb ou bay yon moun ki jis di l ap ba ou yon websit ki sèlman yon adrès web ki afiche yon kote pou moun al gade. Olye ou fè youn konsa ou mèt bay vag kite antrepriz ou a jan li ye a pa jete kòb la.

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

10 fason pou Fè lajan sou entenèt san ou pagen yon websit.

Ou tap panse ak fè lajan sou entènèt tankou vann pwodui ou kapasite ou sou …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .