Home / Grafik / Kisa chak koulè vle di nan yon logo?

Kisa chak koulè vle di nan yon logo?

Ou kwè ou janm poze tèt ou kesyon pouki chak logo ou kwaze gen yon koulè , pouki yo pat mete koulè sa pito? Pouki se sa yo mete? Eske logo a patap pi bèl ak koulè sa?

Anpil nan nou fèl , gen kliyan ki ba ou fè logo li di w fè li ak koulè sa san konn pouki , sa pa gade l depi koulè li bèl li chwazil epi mete li pou li nan logo li . Nan atik sa jodi a nou vin defini chak koulè ou wè nan yon logo pou ede ou pi byen reyalize logo ou a. Atik sa se swit lòt atik sila ”Kisa ki yon logo?” , ak swit videyo sila . 7 kategori logo ou ta dwe konnen avan ou komanse fè logo . Si ou patko li atik sa ak videyo sa tanpri al li yo epi vin kontinye li atik sa.

Yon ti rapèl logo a se idantite antrepriz la , li reprezante l nan tout sans sa vle di logo w ap fè a dwe defini antrepriz la nan valè li . Yon bagay moun yo neglije anpil sitou an ayiti se koulè logo a sa yo vle di . N ap kòmanse ak koulè baz yo sa yo rele koulè primè yo Ki se : Nwa , ble , rouj , jòn ak vèt .

Sinifikasyon koulè yo
Ble : ble asosye ak lanmè epi syèl li reprezante serenite konfò, lwayote , frechè, gason , dlo epi sekirite . Sepa pou san rezon ou jwenn li nan logo asirans ak bank epi lòt antrepriz tankou dlo trete .
Rouj: li asosye ak pasyon , anbisyon motivasyon , agresyon wap jwenn li nan anpil logo tankou Coca-Cola ak ak anpil lòt.
Nwa: nwa se senplisite , tanperans , vilgarite ak seryozite se pou rezon sa wap wè li itilize anpil nan logo liks (luxe) yo
Jòn: se yon koulè dinamik li asosye ak solèy limyè , lavi , fèt , lajwa , chalè , egoyis , pwisans , konesans , amitye sab ak inovasyon .
Vèt: senbòl lanati ak anvirònman koulè sa reprezante serenite tou , esperans , repo , jenès , ekoloji , renouvèlman . Sepa san rezon ou jwenn li nan logo antrepriz agrikilti ak anvirònman .
Oranj: oranj reprezante lajwa , kreyativite , kominikasyon , sekirite , optimism , enèji , anbisyon .
Vyolèt : koulè sa asosye a rèv , delikatès , lapè , amitye , meditasyon
Ròz: Si ble se pou gason fòk fanm yo gen yon koulè, ròz se pou fanm , sedwiksyon , frajilite , romantism . Sepa pou san rezon ou jwenn li souvan nan logo kosmetik ak estidyo bote .
Maron : se yon koulè net ki reprezante itilite , bwa , delisye , dous , ou jwenn li pafwa nan logo chokola ap anpil lòt logo ankò paske maron se yon koulè ki vrèman difisil pou konn kilè pou itilizel nan lòt logo paske li varye anpil, pafwa li konn reprezante tankou animal ak mond vejetal tou.
Nou konnen gen anpil lòt koulè men nou pale ou de koulè ki plis popilè yo . Pa blite seri sa ap toujou kontinye pa neglije renmen paj aprann gratis la ( like ) paj nou an ak enskri nan lis nou an pou ou ka konn kilè lòt atik yo ap vini.

 

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .